Digitalizare IMM Centru

Cod apel:

Stadiu apel: ghidul solicitantului în dezbatere publică

Este un apel de tip competitiv ce se adresează microîntreprinderilor (din mediul urban) și IMM-urilor (din mediile urban și rural) din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, înființate înainte de 1 ianuarie 2022.

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • Minimum 20.000 de euro
  • Maximum 200.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

  • 90%

Contribuția proprie:

  • 10%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

a) adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materialelor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utlizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice.

b) Dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

c) dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);

d) instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

Cheltuieli eligibile:

1. Active necorporale:

a) Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:

– sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;

– alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane, logistică;

– aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;

– sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial Intelligence);

– tehnologii blockchain;

– tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;

– sisteme/soluții de administrare a spațiilor – pentru gestiunea utilităților, monitorizare consumuri etc.;

b) Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;

c) Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.);

d) Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);

e) Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului

f) cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

2. Active corporale:

a) dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică; dispozitive și echipamente aferente E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc.,

b) echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;

c) orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.

d) cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare;

3. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi;

4. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul

proiectului.

5. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului;

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

7. Servicii pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate;

8. Auditul financiar

9. Auditul maturitate digitală

Solicitanți eligibili:

  • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau IMM;
  • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

• contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului (minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)

• finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv costurile conexe), unde este cazul

• resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

• resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

  • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  • Solicitantul își asumă îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI

Domenii de activitate eligibile:

11 – Fabricarea băuturilor (1107)

13 – Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624)

18 – Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (1811, 1812, 1813, 1814, 1820)

20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059, 2060)

21 – Fabricarea produselor farmaceutice (2110, 2120)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399)

25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2561, 2562, 2572, 2573, 2592, 2593, 2599)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3030, 3091, 3092)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3220, 3240, 3250, 3299)

33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (3311, 3312, 3313, 3314, 3316)

41 – Construcții de clădiri (4120)

42 – Lucrări de geniu civil (4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4299)

43 – Lucrări speciale de construcții (4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399)

45 – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)

55 – Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5530, 5590)

58 – Activități de editare (5811, 5812, 5813, 5814, 5819)

59 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (5911, 5912, 5913, 5914, 5920)

60 – Activități de difuzare și transmitere de programe (6010, 6020)

63 – Activități de servicii informatice (6391)

71 – Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7120)

72 – Cercetare-dezvoltare (7211, 7219, 7220)

73 – Publicitate și activități de studiere a pieței (7311, 7312)

74 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice (7410, 7420, 7430, 7490)

79 – Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor (7990)

85 – Învățământ (8552, 8559)

86 – Activități referitoare la sănătatea umană (8610, 8621, 8622, 8623, 8690)

87 – Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare (8710, 8720, 8790)

88 – Activități de asistență socială, fără cazare (8810, 8891, 8899)

90 – Activități de creație și interpretare artistică (9001, 9002, 9003, 9004)

91 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale (9101, 9102, 9103)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9329)

96 – Alte activități de servicii (9604)