ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN IMM-URI

Cod apel: PR SV/IMM1/1/1.3-1.4/2023

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Acest apel vizează două obiective principale: 1. Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor prin crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR); 2. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR), pentru întreprinderi mici și mijlocii din mediul urban sau rural, înființate înainte de 3 ianuarie 2022, în județele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 200.000 de euro
 • Maximum 1.500.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

 • ajutor de stat:
  • pentru întreprinderi mici 80%
  • pentru întreprinderi mijlocii 70%
 • ajutor de minimis (maximum 200.000 de euro)
  • 90%

Contribuția proprie:

 • ajutor de stat:
  • pentru întreprinderi mici 20%
  • pentru întreprinderi mijlocii 30%
 • ajutor de minimis (maximum 200.000 de euro)
  • 10%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

 • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare
 • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare
 • certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat
 • certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate
 • Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant)
 • investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export
 • investiții în implementarea de noi modele de afaceri
 • dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate

Solicitanți eligibili:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau din mediul rural, având sediul social în regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului; finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului; resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

Domenii de activitate eligibile:

10 – Industria alimentară (1031, 1032, 1039, 1061, 1071)

13 – Fabricarea produselor textile (1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (1721)

21 – Fabricarea produselor farmaceutice (2110, 2120)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2222)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2312, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2349)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3011, 3012, 3020, 3092, 3099)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3299)

36 – Captarea, tratarea și distribuția apei (3600)

37 – Colectarea și epurarea apelor uzate (3700)

38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor (3831, 3832)

39 – Activități și servicii de decontaminare (3900)

43 – Lucrări speciale de construcții (4332)

45 – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)

58 – Activități de editare (5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5821, 5829)

59 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (5911, 5912, 5913, 5920)

60 – Activități de difuzare și transmitere de programe (6010, 6020)

62 – Activități de servicii în tehnologia informației (6201, 6202, 6203, 6209)

63 – Activități de servicii informatice (6311, 6312, 6399)

71 – Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7112, 7120)

73 – Publicitate și activități de studiere a pieței (7312)

74 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice (7410, 7420)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9311, 9313)

95 – Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc (9511, 9512)

96 – Alte activități de servicii (9604)