Împăduriri

Vineri 25.11.2022 a fost deschis apelul de proiecte PNRR/2022/C2/ I.1.A „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, cu o valoare totală estimată la 500 de milioane de euro. Schema vizează înființarea de trupuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha și perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha, și va fi deschisă până la data de 23 ianuarie 2026.

Obiectiv specific al acestei scheme este realizarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice: identificarea și evaluarea terenurilor, finanțarea împăduririi și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor și creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Scopul schemei de ajutor de stat îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum și formelor asociative ale acestora, în vederea împăduririi terenurilor deținute.

Beneficiar al finanțării poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora.

a. Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, pentru domeniul public și privat deținut de către acestea, precum și formele asociative ale acestora;
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

b. Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice,
 • persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile individuale,
 • întreprinderile familiale,
 • societățile comerciale,
 • asociațiile și fundațiile,
 • asocierile fără personalitate juridică, care fac dovada deținerii terenurilor, care vor fi reprezentate de un lider de asociere,
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Sprijinul financiar se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă, care acoperă următoarele costuri eligibile:

 • costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împăduriri, care cuprinde și costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale;
 • costurile standard aferente împrejmuirii plantației forestiere;
 • costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri (trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție), unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, conform proiectului tehnic. În aceste costuri sunt incluse și lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării;
 • costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri, unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, acordate anual până la finalizarea perioadei prevăzute a se efectua lucrări;
 • costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației, numai pentru terenurile incluse în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System = Sistemul de identificare a parcelelor agricole);
 • dacă este cazul, costurile pentru refacerea plantației în situația apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din cheltuielile eligibile.

În funcție de etajul altitudinal (câmpie, deal sau munte), tipul de plantație (trup de pădure sau perdea de protecție) și specia plantată, ajutorul financiar nerambursabil este cuprins între 11.495€/ha și 23.380€/ha.

Terenurile declarate în ultimele 12 luni la APIA ca terenuri agricole beneficiază și de o compensație pentru pierderea de venit agricol de 190 €/ha/an timp de 12 ani.

Și asta nu e tot, Guvernul promite că orice pădure nou înființată va primi o prima anuală de 456€/ha/an timp de 20 de ani pentru sechestrarea forestieră a dioxidului de carbon, care face obiectul altei scheme de finanțare care este în momentul de față în lucru.

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro.

Precizăm că depunerea dosarului se va face în ordinea începerii colaborării cu partenerii noștri (considerăm începută colaborarea după semnarea contractului și achitarea avansului).