INTENSIFICAREA CREȘTERII DURABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPINDERILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR MICI

Cod apel: PRSM/ID/1/1/1.3/A

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Apelul este unul de tip competitiv și se adresează microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, ce își desfășoară activitatea în mediul rural sau urban înființate cel târziu la data de 1 ianuarie 2022.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 50.000 de euro
 • Maximum 200.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

 • 90%

Contribuția proprie:

 • 10%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

 • investiții în active corporale și necorporale:
  • lucrări de construire/ extindere/ a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, inclusiv a utilităților generale aferente investiției (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. “Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, subgrupa 2.2. “Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, clasa 2.3.6. “Utilaje și instalații de transportat și ridicat” sau grupa 3 “Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
  • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri și expoziții internaționale, investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
 • se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

Solicitanți eligibili:

 • societăți sau societăți cooperative din regiunea Sud-Muntenia care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban;
 • au desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022;
 • are sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022;
 • are capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Domenii de activitate eligibile:

13 – Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

17 – Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729)

20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2012, 2013, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2391, 2399)

24 – Industria metalurgică (2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454)

25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3011, 3012, 3020, 3091, 3092, 3099)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299)

38 – Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor (3832)

55 – Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5590)

58 – Activități de editare (5811, 5813, 5814)

62 – Activități de servicii în tehnologia informației (6201)

71 – Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7112, 7120)

86 – Activități referitoare la sănătatea umană (8622, 8623)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9311, 9312, 9329)