Investiții tehnologice în IMM-uri

Cod apel: 1.4.1. Investiții tehnologice în IMM-uri

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Apelul este unul de tip competitiv și se adresează microîntreprinderilor (din mediul urban) și IMM-urilor (din mediile urban și rural), înființate cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 și are cel puțin 3 angajați cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare, din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 250.000 de euro
 • Maximum 1.500.000 de euro

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

 • Pentru ajutorul de minimis (în limita a 200.000 de euro): 100%
 • Pentru ajutorul de stat regional:
Tip IMMIntensitatea maximă a ajutorului de stat (%)
AlbaBrașovCovasnaHarghitaMureșSibiu
Micro/Mică706060607060
Mijlocie605050506050

Contribuția proprie:

 • Pentru ajutorul de minimis: 0%
 • Pentru ajutorul de stat regional: 30-50%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

 1. achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMM-urilor;
 2. investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;
 3. investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și turism de agrement;
 4. investiții în tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă)
 5. investiții în achiziționarea unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;
 6. achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMM-uri.

Cheltuieli eligibile:

a) Instruirea angajaților

b) Servicii de consultanță

c) Servicii de proiectare și asistență tehnică

d) Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management

e) Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentru proiectele care prevăd investiții de acest tip)

f) Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului

g) Audit financiar extern al proiectului

Solicitanți eligibili:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor din mediul urban sau întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural;
 • Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate încă de la data lansării apelului de proiecte;
 • Solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat, încă de la data lansării apelului de proiecte;
 • Excepție: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit brut sau profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:
  •  contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului
  • finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv costurile conexe), unde este cazul
  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.
  • resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, in vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.

Domenii de activitate eligibile:

11 – Fabricarea băuturilor (1107)

13 – Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

14 – Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

15 – Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

18 – Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (1811, 1812, 1813, 1814, 1820)

20 – Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059, 2060)

21 – Fabricarea produselor farmaceutice (2110, 2120)

22 – Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399)

25 – Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2561, 2562, 2572, 2573, 2592, 2593, 2599)

26 – Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

27 – Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2790)

28 – Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

29 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

30 – Fabricarea altor mijloace de transport (3030, 3091, 3092)

31 – Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

32 – Alte activități industriale n.c.a (3220, 3240, 3250, 3299)

33 – Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (3311, 3312, 3313, 3314, 3316)

41 – Construcții de clădiri (4120)

42 – Lucrări de geniu civil (4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4299)

43 – Lucrări speciale de construcții (4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399)

45 – Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)

55 – Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5530, 5590)

58 – Activități de editare (5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5821, 5829)

59 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (5911, 5912, 5913, 5914, 5920)

60 – Activități de difuzare și transmitere de programe (6010, 6020)

62 – Activități de servicii în tehnologia informației (6201, 6202, 6203, 6209)

63 – Activități de servicii informatice (6311, 6312, 6391, 6399)

71 – Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7120)

73 – Publicitate și activități de studiere a pieței (7311, 7312)

74 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice (7410, 7420, 7430, 7490)

79 – Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor (7990)

85 – Învățământ (8552, 8559)

86 – Activități referitoare la sănătatea umană (8610, 8621, 8622, 8623, 8690)

87 – Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare (8710, 8720, 8790)

88 – Activități de asistență socială, fără cazare (8810, 8891, 8899)

90 – Activități de creație și interpretare artistică (9001, 9002, 9003, 9004)

91 – Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale (9101, 9102, 9103, 9104)

93 – Activități sportive, recreative și distractive (9329)

95 – Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc (9511, 9512, 9521, 9523, 9525, 9529)

96 – Alte activități de servicii (9604)