Modernizarea Microîntreprinderilor din Nord-Est

Cod apel: PR Nord-Est/2023/1/1

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Apelul este unul de tip competitiv, se adresează microîntreprinderilor cu istoric din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, din zona urbană + satele aparținătoare

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • 50.000200.000€

Contribuție proprie:

  • 10%

Solicitanții eligibili sunt societățile comerciale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • microîntreprinderi, cu sediul social în regiunea Nord-Est și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare);
  • a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
  • a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

Activități eligibile în cadrul proiectului:

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor;
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților;
  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
  • Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing etc. Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing.

Investiția trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului.

Domenii de activitate eligibile:

13 Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393 , 1394, 1395, 1396, 1399)
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)
16 Prelucrarea lemnului (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)
17 Fabricarea hârtiei (1711, 1712, 1721, 1722, 1723, 1724, 1729)
18 Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (1811, 1812, 1813, 1814)
20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059, 2060)
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază (2110, 2120)
22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2223, 2229)
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2391, 2399)
24 Industria metalurgică (2410, 2420, 2431, 2432, 2433, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2451, 2452, 2453, 2454)
25 Industria construcțiilor metalice (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2550, 2561, 2562, 2571, 2572, 2573, 2591, 2592, 2593, 2594, 2599)
26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2680)
27 Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2751, 2752, 2790)
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier (2910, 2920, 2931, 2932)
31 Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)
32 Alte activități industriale n.c.a (3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3250, 3291, 3299)
37 Colectarea și epurarea apelor uzate (3700)
38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor (3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832)
41 Construcții de clădiri (4120)
42 Lucrări de geniu civil (4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4291, 4299)
43 Lucrări speciale de construcții (4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399)
45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)
53 Activități de poștă și de curier (5310, 5320)
59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală (5911, 5912, 5913, 5914, 5920)
62 Activități de servicii în tehnologia informației (6201, 6202, 6203, 6209)
63 Activități de servicii informatice (6311, 6312, 6391, 6399)
69 Activități juridice și de contabilitate (6910, 6920)
71 Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7112, 7120)
73 Publicitate și activități de studiere a pieței (7311 , 7312, 7320)
75 Activități veterinare (7500)
86 Activități referitoare la sănătatea umană (8610, 8621, 8622, 8623, 8690)