Tânărul Fermier

Cod apel: DR 30

Stadiu apel: Consultare publică

Este un apel de tip competitiv ce se adresează persoanelor cu vârstă de până la 40 de ani (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, este instalat ca șef de exploatație agricolă pentru prima dată (maximum 24 de luni înainte de depunerea cererii de finanțare), cu formă de înregistrare PFA, II, IF sau SRL (întreprindere mică sau microîntreprindere), de pe tot teritoriul României.

„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Condiții de eligibilitate ale solicitantului:

  • vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare;
  • deținerea de competențe adecvate în domeniul agricol;
  • se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Astfel, sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare şi au absolvit minimum 8 clase, care dețin competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

➢ studii medii/superioare; sau

➢ formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională; sau

➢ competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională; sau

➢ evaluarea în cadrul unui centru autorizat ANC de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, ca urmare a experienţei profesionale; sau

➢ experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole; sau

➢ angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Tânărul fermier trebuie să deţină la momentul depunerii cererii de finanțare sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi calificări profesionale în domeniul agricol în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare: zootehnic sau vegetal. Astfel, solicitantul care înfiinţează o exploataţie zootehnică, trebuie să urmeze un curs de instruire în domeniul zootehnic, iar cel care înfiinţează o exploataţie vegetală trebuie să deţină competenţe specifice domeniului vegetal, în timp ce solicitanţii care deţin exploataţii mixte, pot deţine orice competenţă în domeniul agricol, până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Solicitanții trebuie să îndeplinească la momentul depunerii cererii de finanțare, condiția de a nu fi trecut mai mult de 24 de luni de la data instalării, chiar dacă forma de organizare a solicitantului este diferită față de cea de la data instalării (ex. dacă fermierul deţinea calitate de persoană fizică în urmă cu peste 24 de luni, iar în cele 24 de luni devine PFA, sau deținea altă formă de organizare juridică cu cod CAEN agricol autorizat, nu poate fi eligibil pentru instalare).

Solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO pentru zona montană, 2.300 SO pentru legume în spații protejate și maximum 100.000 SO, la momentul depunerii cererii de finanțare.

La stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole pentru accesarea DR-30, se ia în calcul întreaga bază de producţie: suprafeţe şi culturi, animale şi pasări pe specii şi categorii, precum şi familiile de albine, utilizând tabelul privind calculul SO al exploataţiei. Astfel, dimensiunea SO a exploataţiei se va stabili, în toate cazurile, prin însumarea producției standard aferentă culturilor vegetale (inclusiv culturi furajere) cu producția standard a efectivelor de animale.

Durata minimă de implementare a planului de afaceri este de 2 ani, iar cea maximă este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.

Solicitantul se instalează pentru prima dată ca tânăr fermier și nu a mai beneficiat de sprijin prin FEADR pentru activități agricole din PNDR 2007-2013, PNDR 2014-2020 (inclusiv tranziţie 2021-2022) sau PS 2023-2027, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului.

Valoarea finanțării nerambursabile:

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară, se acordă pentru o perioadă de implementare de minimum 2 ani si maximum trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă și este de:

  • 70 000 de euro

Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puţin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel:

  • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
  • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

  • 100%

Contribuția proprie:

  • 0%

Activități eligibile în cadrul proiectului: Toate cheltuielile prevăzute în Planul de afaceri pot fi eligibile, respectând condiţiile prevăzute în prezentul Ghid şi Fişa tehnică a intervenției DR 30, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziţionare de teren (în procent de maximum 10% din valoarea sprijinului9), cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare, obţinerea de produse care se regăsesc în Anexa I la TFUE sau achiziţia de material biologic, efectuarea de studii precum cele pentru proiecte care vizează reconversie şi/sau înfiinţare în sectorul pomicol, dar şi activități de protecție a mediului, construire și modernizare clădiri cu destinație agricolă şi agroalimentară, achiziția de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației etc., activităţi relevante pentru implementarea Planului de Afaceri aprobat.