Dotare școli

Aproape un miliard de euro a fost alocat din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru dotarea sălilor de clasă cu mobilier sau echiparea laboratoarelor de informatică.

Este vorba de componenta C15 Educație cu trei reforme:

 • Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior:
  •  Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP);
  •  Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic;
 • Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației:
  • Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ;
 • Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar:
  •  Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Calendarul programului:

ActivitateaData/ora/perioada
Apel deschis pentru depunere de proiecte19.12.2022 (ora 9.00) – 19.03.2023 (ora 23.59)
Etapa I/evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor, inclusiv solicitare/răspuns clarificări, din care:19.03-03.04.2023
Evaluarea eligibilității solicitanților și proiectelor19-23.03.2023
Publicare liste inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen pentru eventuale contestații23.03.2023
Transmitere/Primire contestații24-27.03.2023
Soluționarea eventualelor contestații28.03-03.04.2023
Publicarea listei finale/etapa I03.04.2023
Etapa II/evaluarea calitativă a proiectelor, inclusiv solicitare/răspuns clarificări, din care:05-21.04.2023
Evaluarea calitativă a proiectelor05-17.04.2023
Publicarea listei inițiale cu solicitanți acceptați/solicitanți respinși cu termen pentru eventuale contestații, din care:18.04.2023
Transmitere/Primire contestații19-20.04.2023
Soluționarea eventualelor contestații21-25.04.2023
Publicare liste finale/evaluare26.04.2023
Transmitere notificări31.04.2023
Contractare01-31.05.2023

Activități eligibile

În cadrul acestui apel vor fi susținute 5 tipuri majore de investiții integrate, respectiv 4 linii de finanțare distincte, respectiv:

a) digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar, prin achiziționarea unor echipamente informatice necesare procesului didactic;

b) dotarea laboratoarelor de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, inclusiv din rețeaua de învățământ profesional și tehnic (IPT);

c) dotarea cu mobilier a sălilor de clasă pentru toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la liceu, și a spațiilor sportive din palate ale copiilor și cluburile sportive, în situația în care acesta nu a fost schimbat în ultimii 5 ani, calendaristici, calculați de la data înregistrării în contabilitate a bunurilor până la data închiderii prezentului apel;

d) echiparea cabinetelor, a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a laboratoarelor de științe precum și înființarea unora noi, în situația în care există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate ale copiilor, cluburi, cluburi sportive, centre de asistență psihopedagogică);

e) echiparea atelierelor de practică, inclusiv cu componente digitale specifice domeniului de calificare. Produsele care vor face obiectul achizițiilor pentru dotările privind digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar și infrastructură școlară vor fi calitative, moderne, adaptate vârstei elevilor, astfel încât să fie creat un mediu de lucru plăcut și sănătos.

Solicitanți eligibili

Beneficiarii prezentului apel de proiecte sunt toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează, respectiv pentru toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică, de stat acreditate, inclusiv pentru cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau a celor din subordinea statelor majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă. Unitățile administrativ teritoriale pot delega depunerea aplicațiilor de finanțare către alte unități administrativ teritoriale, în baza autonomiei locale.

De asemenea, în cadrul apelului vor fi finanțate și achizițiile de mobilier, materiale didactice/sportive și echipamente informatice pentru unitățile conexe eligibile în cadrul apelului, prin intermediul consiliilor județene/CGMB sau primăriilor. Unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile conexe, beneficiarii finali ai apelului de proiecte, care provin din zonele defavorizate vor primi punctaj suplimentar.

Cheltuieli eligibile

Categorii de cheltuieliTipuri de cheltuieli
Echipamente digitale pentru: ▪ laboratoare de informatică din unități de învățământ preuniversitar; ▪ laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel preșcolar (grădinițe); ▪ laboratoare școlare din unități de învățământ preuniversitar/unități conexe, cabinete de asistență psihopedagogică; organizarea învățării în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar  Tipuri de echipamente diverse pentru digitalizarea procesului de învățare, în funcție de nevoile unității de învățământ/conexe și conform standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice Investiția include și achiziționarea de echipamente TIC pentru clase (cum ar fi de exemplu proiectoare, sisteme de înregistrare video, sisteme de sunet, camere video și echipamente audio pentru înregistrarea lecțiilor, scanner planetar de carte, unitate de stocare (tip NAS) – pentru documentele scanate, cu sisteme de securitate, grade diferite de utilizatori, echipamente cu softuri pentru arhivarea resurselor digitale de predare) și acoperă echipamentele de infrastructură subiacente (cum ar fi electroinstalațiile, rețelele LAN și wi-fi) necesare pentru utilizarea echipamentelor didactice digitale.
Mobilier pentru: săli de clasă/cabinete/ laborator școlar/săli sportive/cabinete de asistență psihopedagogică din unitate de învățământ preuniversitar/CJRAE/CMBRAE,Mobilier adaptat nevoilor de organizare a spațiilor de învățământ și vârstei elevilor, conform OME nr 4142, 4143, 4143/2022 de dotare minimală a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților unități conexe
Materiale didactice specifice, inclusiv în format digital, pentru dotare săli clasă/cabinete, inclusiv de asistență psihopedagogică/laboratoare școlare/săli sportive, OME nr 4142, 4143, 4143/2022 de dotare minimală a unităților de învățământ preuniversitar⇒ Produse specifice pentru dotare cabinet de asistență psihopedagogică,
⇒ Echipamente, materiale audio-video,
⇒ Materiale grafice sau în format digital,
⇒ Truse și echipamente didactice, cum ar fi, de exemplu: truse geometrice, jocuri didactice, etc.,
⇒ Materiale didactice, consumabile necesare în procesul didactic,
⇒ Aparate, echipamente, truse de laborator, echipamente, instrumente muzicale,
⇒ Echipamente, instalații, aparatură sportivă, materiale didactice pentru desfășurarea activităților extracurriculare și sportive în clasă sau în afara sălii de clasă,   Soft-uri cu rol educațional/didactic, de dezvoltare a materialelor educaționale digitale, Softuri preinstalate/funcționalitate ITP,
⇒ saltea senzorială, tavă cu nisip kinetic, turbină logopedică, trusă logopedică, spatule pentru logopedie (sunt de unică folosință), seturi litere și cifre de diferite dimensiuni și texturi, șabloane litere, cifre și forme geometrice, jetoane cu imagini, jocuri pentru dezvoltarea psihomotorie, jocuri pentru stimularea limbajului, matematică, relaționare, puzzle-uri, jocuri pentru dezvoltare Psihomotorie,
⇒ teste de evaluare logopedică (dislalie, tulburări de ritm și fluență, tulburări din spectrul autist, tulburări de scris-citit, întârzieri în dezvoltarea limbajului),
⇒ teste de personalitate, temperament, inteligență, aptitudini, proiective,tehnologii asertive etc.  
Cheltuieli aferente dotării atelierelor de practică din rețeaua IPT⇒ Aparate, truse și echipamente,
⇒ Aparate, truse de laborator, echipamente,
⇒ Instrumente optice,
⇒ Aparate, instrumente pentru aplicații de teren;
⇒ Echipamente digitale pentru atelierele de practică adaptate domeniului de calificare;  
Cheltuielile de publicitate și informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare.În etapa de elaborare a Cererii de finanțare este necesară consultarea Manualului de identitate vizuală PNRR. În Cererea de finanțare se vor prezenta minimum 3 măsuri de informare, comunicare și publicitate privind operațiunile finanțate prin proiect din Mecanismul de redresare și Reziliență, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală al PNRR (MIV).

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro.