Microîntreprinderi Vest – apel 2

A venit și rândul microîntreprinderilor ce acționează în sfera serviciilor să fie sprijinite cu ajutoare de minimis de până la 120.000€/proiect. A.D.R. Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (P.R.) Vest 2021-2027, a lansat, în consultare publică, versiunea draft a celui de al doilea apel, ce vine în completarea celui lansat la sfârșitul anului trecut. Ca și în cazul primului apel, companiile ce pot beneficia de acest program de finanțare sunt situate în județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.

Apelul este unul de tip competitiv, iar criteriile care vor sta la baza evaluării sunt aferente ratelor de profitabilitate și solvabilitate, cifrei de afaceri, valorii solicitate, contribuției proprii și achiziției de bunuri și materiale certificate Eco.

Sunt importante următoarele aspecte:

 • Lista codurilor CAEN eligibile;
 • Locurile de muncă nou create prin proiect trebuie să vizeze strict activitatea finanțată;
 • Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza investiția asupra imobilului, conform legislației în vigoare;
 • Proiectele care implică lucrări de construcții se depun cu Certificat de urbanism;
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în mediul rural, cu excepția investițiilor în satele aparținătoare municipiilor și orașelor sau în stațiunile turistice atestate;
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar achiziția de active necorporale;
 • Pentru proiectele care presupun execuția de lucrări de construcții, valoarea totală eligibilă a cheltuielilor aferente lucrărilor de construire/extindere trebuie să fie de maxim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • Pentru proiectele exclusiv de dotare, valoarea totală eligibilă a mijloacelor fixe, inclusiv valoarea instalațiilor/echipamentelor specifice în scopul obținerii unei economii de energie trebuie să fie de minim 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
 • Cheltuielile pentru achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, sunt eligibile în procent de maxim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
 • Nu se finanțează bunuri care intra în categoria obiectelor de inventar, investiții în sediile și spațiile administrative, investiții în spații de cazare și servire a mesei.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • 30.000 – 120.000€ pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei C.A.E.N. pentru care solicită finanțare, mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022;
 • 30.000 – 60.000€ pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei C.A.E.N. pentru care solicită finanțare, mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022.

Contribuție proprie:

 • 24% județul Timiș;
 • 17% județul Arad;
 • 10% județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Solicitanții eligibili sunt societățile comerciale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Microîntreprinderi înființate până la 31.12.2021;
 • Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului se află în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura:

– contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției,

– finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,

– resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local;
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022;
 • Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat venituri din activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru care solicită finanțare;
 • Are cel puțin 1 angajat si prin proiect creează cel puțin un loc de muncă.

Nu sunt eligibile următoarele:

 • Societățile încadrate în categoria întreprinderilor mici, mijlocii, mari;
 • Microîntreprinderile care au sediul social în altă regiune;
 • au modificat sediul social, prin stabilirea acestuia la nivelul Regiunii Vest după data publicării în consultare publică a Ghidului Solicitantului de Finanțare.

Activitățile eligibile sunt cele încadrate la următoarele coduri C.A.E.N.:

 1. Eligibile doar pentru achiziții:

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

5811 Activităţi de editare a cărţilor

5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813 Activităţi de editare a ziarelor

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819 Alte activităţi de editare

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914 Proiecţia de filme cinematografice

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

7111 Activităţi de arhitectură

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7410 Activităţi de design specializat

7420 Activităţi fotografice

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.

8110 Activităţi de servicii suport combinate

8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122 Activităţi specializate de curăţenie

8129 Alte activităţi de curăţenie

8130 Activităţi de înteţinere peisagistică

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

9003 Activităţi de creaţie artistică

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9311 Activităţi ale bazelor sportive

9312 Activităţi ale cluburilor sportive

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9319 Alte activităţi sportive

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

2. Eligibile și pentru lucrări de construcții:

9311 Activităţi ale bazelor sportive

9312 Activităţi ale cluburilor sportive

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

9319 Alte activităţi sportive

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5590 Alte servicii de cazare.

Cheltuieli eligibile

 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
 • Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;
 • Construcții și instalații;
 • Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale;
 • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;
 • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport;
 • Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 • Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
 • Achiziționarea activelor necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate;
 • Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier;
 • Cheltuieli conexe organizării de șantier;
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute;
 • Cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, inclusive marketing;
 • Cheltuieli pentru activități în domeniul economiei circulare;
 • Comisioane, cote, taxe, costul creditului;
 • Cheltuieli pentru informare și publicitate;
 • Consultanța/Managementul de proiect;
 • Audit financiar

Dată estimată pentru lansarea apelului:

PUBLICARE GHID: MAI 2023

DEPUNERE PROIECTE: AUGUST 2023

Perioada de sustenabilitate a proiectului: 3 ani

Criterii de acordare a punctajului:

GRILĂ DE EVALUAREPUNCTAJ  MAXIM
Rata de profitabilitate20 pct.
Rata de solvabilitate20 pct.
Raportul dintre finanțarea solicitată și cifra de afaceri din exercițiul financiar anterior25 pct.
Contribuție proprie25 pct.
Achiziția de bunuri sau materiale de construcții cu certificat ecologic sau etichetă ecologică pentru minimum 20%10 pct.

Dacă considerați că aveți nevoie de asistență profesională pentru accesarea acestei linii de finanțare, agenția noastră vă stă la dispoziție cu servicii de întocmire și depunere a dosarului, dar și de implementare a proiectului. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0751 011 411 sau la adresa de e-mail office@arra.ro.