Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Cod apel: 1.4.2 – Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Stadiu apel: Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Este un apel de tip competitiv ce se adresează microîntreprinderilor din mediul urban, nou înființate sau cu istoric, din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu.

Valoarea finanțării nerambursabile:

 • Minimum 25.000 €
 • Maximum 200.000€
 • Maximum pentru Start-Up 100.000€

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

 • Maximum 90%

Contribuția proprie:

 • Minimum 10%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

 • Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect;
 • Activități de instruire a angajaților: · Activități de instruire specifică a angajaților care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente · Abilități tehnice: abilități de rezolvare a problemelor, design, operare, reproiectare și întreținere a echipamentelor sau structurilor tehnologice, abilități IT profesionale · Abilități de management: abilități în legătură cu planificarea afacerilor, conformare la reguli și norme de calitate, planificarea resurselor umane, alocarea de Resurse · Abilități antreprenoriale: abilități specifice precum managementul riscului, gândire strategică, abilități de relaționare, abilități de adaptare la provocări și cerințe multiple · Abilități ”verzi”: abilități specifice pentru modificarea produselor, serviciilor sau operațiunilor determinate de schimbările climatice, cerințe sau reguli · Alte abilități și a competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat în afara celor descrise mai sus, care sunt în legătură cu domeniul vizat de proiect.
 • Investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în precum: · crearea și realizarea de produse a căror durabilitate, posibilități de reparare, de reutilizare, de modernizare și reciclare, sunt crescute · proiectarea și realizarea de produse sustenabile care sunt obținute cu un consum mai redus de energie, cu o durata de viață mai îndelungată, care pot fi reparate și care generează mai puține deșeuri; · investiții în capacități menite să asigure recuperarea produselor în vederea reutilizării, reparării și remanufacturării. · utilizarea în cadrul întreprinderii a surplusurilor sau materialelor secundare rezultate din ciclul operațional sau recuperarea și redirecționarea acestora pentru reutilizare către alte întreprinderi · adoptarea tehnologiilor ecologice și integrarea acestora în procesul de producție coroborată cu implementarea unui sistem de management ecologic în oricare etapa din fluxul tehnologic și în procesul de aprovizionare cu materii prime și materiale · investiții pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar; · investiții care îmbunătățesc utilizarea eficientă a resurselor prin oricare dintre metodele următoare: · o reducere netă a resurselor consumate pentru a obține același volum al producției; · înlocuirea materiilor prime principale cu materii prime secundare (reutilizate sau reciclate) sau cu materii prime secundare recuperate · înlocuirea materiilor prime din surse fosile cu biomaterii prime; · achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; energia geotermală.
 • creșterea “conținutului de materiale reciclate” din produsul finit, asigurând în același timp performanța și siguranța acestuia, inclusiv prin implementarea sau îmbunătățirea sistemului de reciclare selectivă;
 • instalarea de echipamente pentru digitalizarea managementului și controlului în materie de mediu și energie ale clădirii, în special pentru a spori gradul de pregătire pentru soluții inteligente, inclusiv cablajul intern pasiv sau cablajul structurat pentru rețelele de date și partea auxiliară a rețelei pasive de pe proprietatea căreia îi aparține clădirea, dar excluzând cablajul pentru rețelele de date din afara proprietății;
 • adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv pentru producerea de energie cu emisii reduse de dioxid de carbon sau de combustibili sintetici pe bază de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;
 • digitalizarea informațiilor referitoare la produse prin introducerea pașapoartelor sau etichetelor digitale care ar putea furniza informații cu privire la originea, compoziția produsului din care să rezulte conținutul de materiale reciclate, posibilitățile de reparare și demontare ale acestuia, precum și cu privire la cum va fi eliminat în momentul scoaterii sale din uz – posibilitatea de reciclare.

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi din Regiunea Centru

Domenii de activitate eligibile:

Fabricarea băuturilor (1107)

Fabricarea produselor textile (1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1399)

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439)

Tăbăcirea și finisarea pieilor (1511, 1512, 1520)

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută (1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629)

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie (1712, 1721)

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor (1811, 1812, 1813, 1814, 1820)

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2030, 2041, 2042, 2052, 2053, 2059, 2060)

Fabricarea produselor farmaceutice (2110, 2120)

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (2211, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229)

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2332, 2341, 2342, 2343, 2344, 2349, 2351, 2352, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2369, 2370, 2391, 2399)

Industria metalurgică (2434)

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (2511, 2512, 2521, 2529, 2530, 2561, 2562, 2572, 2573, 2592, 2593, 2599)

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2611, 2612, 2620, 2630, 2640, 2651, 2652, 2660, 2670, 2680)

Fabricarea echipamentelor electrice (2711, 2712, 2720, 2731, 2732, 2733, 2740, 2790)

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2821, 2822, 2824, 2825, 2829, 2830, 2841, 2849, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899)

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (2910, 2920, 2931, 2932)

Fabricarea altor mijloace de transport (3030, 3091, 3092)

Fabricarea de mobilă (3101, 3102, 3103, 3109)

Alte activități industriale n.c.a (3220, 3230, 3240, 3250, 3299)

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (3311, 3312, 3313, 3314, 3316,  3320)

Captarea, tratarea și distribuția apei (3600)

Construcții de clădiri (4120)

Lucrări de geniu civil (4211, 4212, 4213, 4221, 4222, 4299)

Lucrări speciale de construcții (4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399)

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (4520)

Hoteluri și alte facilități de cazare (5510, 5520, 5530, 5590)

Activități de editare (5811, 5812, 5813, 5814, 5819, 5821, 5829)

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (5911, 5912, 5913, 5914, 5920)

Activități de difuzare și transmitere de programe (6010, 6020)

Activități de servicii în tehnologia informației (6201, 6202, 6203, 6209)

Activități de servicii informatice (6311, 6312, 6391, 6399)

Activități de arhitectură și inginerie (7111, 7112, 7120)

Publicitate și activități de studiere a pieței (7311, 7312)

Alte activități profesionale, științifice și tehnice (7410, 7420, 7430, 7490)

Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor (7990)

Învățământ (8552, 8559)

Activități referitoare la sănătatea umană (8610, 8621, 8622, 8623, 8690)

Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare (8710, 8720, 8790)

Activități de asistență socială, fără cazare (8810, 8891, 8899)

Activități de creație și interpretare artistică (9001, 9002, 9003, 9004)

Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale (9101, 9102, 9103)

Activități sportive, recreative și distractive (9311, 9329)

Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc (9511, 9512, 9521, 9523, 9525, 9529)

Alte activități de servicii (9604)