Eficientizare energetică

În data de 18.08.2022 Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

Conform acestui program, firmele românești vor putea obține granturi de câte 50.000-500.000 de euro (ajutor de stat) sau 50.000-200.000 de euro (ajutor de minimis) pentru producția de energie din surse regenerabile, destinată consumului propriu, anveloparea termică a clădirilor ce au ca destinație producția sau serviciile și pentru retehnologizare, cu scopul scăderii consumului de energie. Firmele beneficiare vor trebui să vină și ele cu cofinanțare proprie la investiție. De regulă, la ajutoarele de minimis cofinanțarea minimă este mai mică decât la ajutoarele de stat, dar vom vedea concret în scheme și în ghid, când se vor publica. Programul de adresează societăților comerciale de la microîntreprinderi până la întreprinderi mari care îndeplinesc mai multe criterii, dintre care cele mai importante ar fi:

 1. au fost înființate până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;
 2. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale sau curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 3. dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum vor fi cuprinse în schemele de ajutor de stat;
 4. nu sunt întreprinderi în dificultate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
 5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;
 6. au avut minimum 1 angajat la 31 decembrie 2021;
 7. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru care se solicită finanțare;
 8. dețin cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice, după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;
 9. prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minimum 5 ani după expirarea datei de implementare a proiectului. În situația IMM-urilor sau întreprinderilor mari nou-înființate sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, analiza energetică se va baza pe date previzionate și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;
 10. investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minimum 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe baza analizei energetice. În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil;
 11. beneficiarul desfășoară activitatea de producție/ prestări servicii, cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006.

Cheltuieli eligibile:

 1. introducerea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente, respectiv a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
 2. înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;
 3. implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziţionarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea şi monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior;
 4. activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrări de reparaţii la faţade, lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
 5. realizarea, achiziţionarea, modernizarea de unităţi/capacităţi de cogenerare noi/existente pentru obţinerea de energie termică şi electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor;
 6. realizarea de unităţi de cogenerare, trigenerare noi pentru obţinerea în cogenerare de energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. modernizarea, reabilitarea, creşterea puterii instalate pentru unităţile de cogenerare/trigenerare care obţin energie termică şi electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului;
 8. achiziţionarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obţinerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, necesare consumului propriu, care se încadrează în capacităţi de producţie specifice prosumatorului;
 9. achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la IMM-uri şi întreprinderi mari, cu scopul de reducere imediată şi pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare şi cuantificare a potenţialului de reducere a consumului de energie şi pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de către întreprindere;
 10. achiziţionarea de echipamente, utilaje şi aparatură necesare investiţiilor în eficienţă energetică;
 11. achiziţia, modernizarea, reabilitarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente care fac parte din activitatea de producţie/servicii şi contribuie la reducerea consumului de energie şi, respectiv, la reducerea emisiilor GES.

Pentru mai multe detalii și o evaluare preliminară a proiectului dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați.