ConstructPLUS

Cod apel: ConstructPLUS

Stadiu apel: A fost publicată OUG(68/2023) care instituie schema de ajutor de stat, urmează Ghidul solicitantului în dezbatere publică.

Este un apel de tip competitiv, pentru IMM-urile din toate județele, atât din mediul rural, cât și urban, cu istoric sau debutante, care vor să dezvolte afaceri în domeniul producției de materiale de construcții.

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • Maximum 50.000.000€

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

  • Maximum 75% din valoarea cheltuielilor eligibile

Contribuția proprie:

  • Minimum 25% din valoarea cheltuielilor eligibile

Activități eligibile în cadrul proiectului:

Achiziția de active corporale și necorporale.

Solicitanți eligibili:

Beneficiarii sunt persoane juridice de drept privat, respectiv întreprinderi înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central.

Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii pentru finanțare, criteriile prevăzute la art. 11, precum și următoarele criterii de eligibilitate:

a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;

b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat;

c) au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;

d) nu aparțin unor acționari/asociați care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii pentru finanțare următoarele criterii de eligibilitate:

  1. au capital social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
  2. nu aparțin unor acționari/asociați care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Domenii de activitate eligibile:

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă;

2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului și ipsosului;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2732 – Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice.