Investiții în Sectorul Zootehnic

Cod apel: DR 20

Stadiu apel: Consultare publică

Este un apel de tip competitiv, ce se adresează solicitanților care au una dintre următoarele forme de organizare: societate cooperativă, cooperativă agricolă, grup de producători, organizație de producători, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate comercială cu capital privat, societate agricolă, composesorate, obști și alte forme asociative. Apelul se adresează atât societăților cu istoric, cât și celor nou înființate în mediul rural sau urban.

Valoarea finanțării nerambursabile:

Valoare maximă a sprijinului public este de 2.000.000 euro/proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect.

Intensitatea ajutorului nerambursabil:

 • 65%

Contribuția proprie:

 • 35%

Activități eligibile în cadrul proiectului:

Investiții corporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • Dotarea cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă și utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • Investiții necesare reproducției (ex. stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
 • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:

– îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;

– achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;

– investiții în economia circulară precum:

a) producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (de exemplu: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, etc);
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.

Investiții necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc. Cheltuielile aferente marketingului produselor obținute vor avea o valoare eligibilă de max. 5%, dar nu mai mult de 30.000 euro din valoarea eligibilă a proiectului. Alte cheltuieli eligibile:
 • Achiziționarea de sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a animalelor şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia zootehnică, sisteme de iluminat perimetral şi/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei zootehnice, stație meteo, cabină pază;
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
 • Cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor, în vederea conformării respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație în acord cu art. 73 (5) al regulamentului (UE) 2115/2021;
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului:
 • Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) respectă prevederile cap 4.7.3 din PS PAC 2023-2027; b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PS PAC 2023-2027; c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.
 • Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile de mai sus şi sunt decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanțare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servcii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul contractului de consultanță pentru managementul de proiect.
 • Costurile generale ale proiectului se defalcă pe subcapitole bugetare în cadrul bugetului indicativ al proiectului şi trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj, dar nu mai mult de 200.000 euro şi în limita a 3% pentru investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj.

Solicitanți eligibili:

Beneficiari, conform fișei intervenției DR 20 și al art. 6 al Hotărârii nr. 1570 din 28 decembrie 2022, privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Strategic 2023-2027 sunt:

• fermieri constituiți și organizați din punct de vedere juridic conform legislației naționale, cu excepția persoanelor fizice;

• cooperative agricole și societățile cooperative care deservesc interesele membrilor fermieri;

• grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR, care deservesc interesele membrilor.